Geschiedenis van de Middeleeuwen

 •  De Merovingers.
 • Manicheïsme in de Middeleeuwen
 • waarom AMP naar EMP is overgegaan?
 • Willem van Normandië
 • tijd in de stedelijke ME
 • de evolutie van het graafschap Vlaanderen
 • de koran
 • de kenmerken van de kruistochten
 • boudewijn I en II, graaf van vlaanderen
 • systeem van de rijkskerken
 • kenmerken van de kruistochten
 • de Franken
 • de verhouding tussen kerk en staat in de 2e ME
 • het huwelijk tijdens de 2e ME
 • ordo canonicus et ordo monasticus in de EERSTE middeleeuwen
 • De Ridderorden.
 • de honderjarige oorlog
 • justinianus
 • ‘rechtvaardige oorlog’ (bellum justum)
 • staatsvorming v engeland
 • benedictijns monacisme
 • staatsvorming in Frankrijk
 • Koning Arthur en het beeld van de Middeleeuwen
 • Het huwelijksportret van Arnolfini
 • bespreek landbouw in de eerste middeleeuwen
 • bespreek kloosterordes
 • Bedevaart in Christendom en Islam
 • Noorse en Germaanse mythologie: invloed op cultuur en geschiedenis
 • Investituursstrijd
 • De gregoriaanse hervormingen
 • De sociaaleconomische ontwikkelingen onder de Karolingers
 • Filips de Stoute
 • Bespreek de Karolingers in de Middeleeuwen
 • Wie is Alfred de Grote?
 • Wat weet je over Citeaux?
 • ketterij in de late ME
 • eleonora van aquitanië
 • burgerlijk recht (corpus iuris civilis)
 • Bespreek de politieke ontwikkelingen in het Oost-Frankische Rijk/ Duitsland tijdens de 9e en 10e eeuw.
 • Pepijn van Landen
 • Katharen
 • Feodaliteit
 • Franciscus van Assissi
 • Angelen, Saksen, Juten
 • de duitse politieke gschiedenis na 1200
 • benedictus van nursia
 • Emporium
 • sociaal-economische ontwikkelingen onder de Karolingeres
 • Attila
 • Concordaat van Worms
 • De Karolingische Kerk
 • Frederik I Barbarossa
 • hanze
 • Vergelijk de politieke situaties van Frankrijk en Engeland in de Late Middeleeuwen
 • Pepijn van Landen
 • Kartuizers100-jarige oorlog (verschillende stappen!)
 • Eigenkerk
 • Gregorius de Grote
 • frankrijk en bourgondie (late ME)
 • Karel Martel
 • Horige
 • Bespreek het bestuur, de rechtspraak en de handel in de Merovingische periode en vergelijk deze met die in de Karolingische periode en die in het Romeinse Rijjk.
 • Vind je dat de kruistochten een grote invloed hebben gehad op de rest van de middeleeuwen of is dit een kortstondig, voorbijgaand verschijnsel. Motiveer met voorbeelden.
 • Eduard de Belijder
 • Karel de Stoute
 • Pepijn de Korte
 • Hohenstauben en Zwaben
 • Bespreek de ontwikkeling van koninkrijken in de tiende euw
 • Landbouw en handel in de hoge middeleeuwen
 • Bespreek de kerkelijke hervormingen in de 11de en 12de eeuw.
 • De Middeleeuwen stonden bol van de gewapende, internationale conflicten. Correct of niet? Verantwoord.
 • Emporium. Bespreek het pausdom in de late Middeleeuwen (1200-1500)
 • Was er in de Middeleeuwen sprake van een streven naar vrede?
 • Benedictus van Nursiabespreek de economische ontwikkelingen tijdens de merovingers
 • tijdens de Middeleeuwen – verschillende adelijke families tegen andere adelijke families voor aan de macht te komen. (als koning)
 • Geef drie voorbeelden
 • nicolaïsmeBespreek de volksverhuizingen op het Iberisch schiereiland.
 • Kan je de vroegmiddeleeuwen bestempelen als bloederig? Juist of fout. Concretiseer.
 • De vulgaatbijbel.
 • bespreek de nieuwe religieuze ordes die opkomen in de 11e en 12e eeuw.
 • werden de vroege me gedomineerd door bloedvergieten? motiveer en geef voorbeelden.
 • bespreek het parlement in FR en ENG
 • Bespreek de politiek onder de Karolingers
 • De kruistochten in de ME werden enkel opgeroepen om het H. Land te bevrijden. Correct of niet?
 • Thomas Becket
 • Vergelijk de politiek van de 11e en 12de eeuw voor Frankrijk en het Duitse RIjk.
 • Is de paus de hoogste kerkelijke macht in de middeleeuwen?
 • VroonlandBespreek de kerkelijke hervormingen in de 11de en de 12de eeuw.
 • Late ME: rationalisering en professionalisering van het bestuur, geef vbn.
 • Friese handelBespreek aanleiding, verloop en uitkomst van de kruistochten. (Hierna vroeg ze ook wat de invloed was van de kruistochten op de economie)
 • Kloosters werden gedurende heel de middeleeuwen hoofdzakelijk door edellieden bevolkt.’ Correct of niet?
 • stamwettenBespreek het pausdom van 1200 tot 1500
 • Was er sprake van democratie in de ME
 • horigheid
 • Vergelijk het Merovingische monnikenwezen met het Karolinische monnikenwezen
 • Doorheen de ME werden sommigen rijken bepaald door erfopvolging, geef enkele voorbeelden
 • De universiteit
 • Bespreek de volksverhuizingen in Gallië.
 • De middeleeuwen hebben de grondslagen van onze huidige maatschappij gelegd. Illustreer met voorbeelden.
 • Lodewijk IX de heilige.
 • bespreek de politieke ontwikkelingen in frankrijk en engeland in de late middeleeuwen I (1200-1350)
 • wat was de rol van de leken in de vroegmiddeleeuwse kerk
 • gregorius de grote
 • Bespreek de economische en sociale ontwikkelingen onder de Karolingers.
 • Noord-Europa was een slagveld tijdens de Middeleeuwen. Illustreer met enkele voorbeelden
 • peregrinatio pro christo
 • Bespreek bestuur en rechtspraak in de Merovingische periode.
 • Hadden de kruistochten naar het Heilige Land invloed op de samenleving of waren ze een voorbijgaand fenomeen?
 • Eduard de Belijder.
 • Bespreek de ketterij in de ME (en de vervolgingen van de kerk).
 • Grote internationale conflicten in de ME kwamen weinig voor. Correct of niet? Toon dit aan (voorbeelden).
 • Robert van Habsburg
 • Bespreek het pausdom in de periode 1200-1500
 • Is er in de middeleeuwen sprake van democratie?
 • Horigen
 • Bespreek de sociaal-economischie ontwikkelingen in de hoge middeleeuwen.
 • Ook na de grote volksverhuizingen van de 5de en 6de eeuw waren er nog invallen. Licht toe.
 • Simonie
 • Bespreek de religieuze hervormingen van de 11e en 12e eeuw.
 • Waren grootschalige internationale conflicten schering en inslag in de ME? Ja of nee en beargumenteer.
 • EmporiumBespreek de volksverhuizingen in Gallië.
 • De middeleeuwen hebben de grondslagen van onze huidige maatschappij gelegd. Illustreer met voorbeelden.
 • Lodewijk IX de heilige.
 • Bespreek hoe de vikingen invloed hadden op de staatsvorming van het West Frankische rijk en de Britse eilanden.
 • Hoe kwam de middeleeuwen aan zijn naam?
 • Jeanne D’Arc
 • Monnikenwezen in Merovingische en Karolingische tijd.
 • Stelling: Noord-Frankrijk als Europees strijdtoneel; vbn…
 • Zendgraven
 • Bespreek de culturele en religieuze politiek bij de Karolingers
 • Joden in de middeleeuwen
 • Zwarte Dood
 • Bespreek de aanpak van ketterij in de middeleeuwen
 • Een veldslag kan het lot van de hele natie beslissen. Illustreer met twee voorbeelden
 • Rudolf van Habsburg

Geef een reactie