Geschiedenis van de Middeleeuwen

Geschiedenis van de Middeleeuwen

Noot: Omdat deze examenvragen door de jaren heen zijn verzameld is het voor ons moeilijk om zicht te hebben op de grootte/het belang van elke vraag en hoe die specifiek wordt verwoord op het examen. Hou hier dus rekening mee wanneer je werkt met onderstaande voorbeelden.
Stuur jouw examenvragen in.

 • Was er na de zwarte dood eerder een breuk of een continuiteit op sociaal en economisch vlak? Staaf je antwoord en geef voorbeelden. (2020)
  Wat waren enkele overleveringen uit het Romeinse rijk in de koninkrijken van de vroege middeleeuwen? (op vlak van recht, politiek, etc.) (2021)
 • Was de Paus altijd de belangrijkste figuur in de Kerk tijdens de middeleeuwen? Verklaar en geef voorbeelden. (2019)
 • Geef de stamboom van de Merovingers/Karolingers/Franken en de belangrijkste verwezenlijkingen per persoon. (2018)
 • Bespreek de sociaal-economische ontwikkelingen onder de Karolingers/ Merovingers/…
 • Bespreek het begrijp ’tijd’ in de stedelijke middeleeuwen.
 • Bespreek de evolutie van het graafschap Vlaanderen doorheen de middeleeuwen.
 • Bespreek Boudewijn I en II, graaf van Vlaanderen/ Willem van Normandië / koning Arthur/ Filips de Stoute/ Alfred de Grote/ Pepijn van Landen/ Pepijn de Korte/ Eleonora van Aquitanië/ Franciscus van Assisi/ Benedictus van Nursia/ Frederik I Barbarossa/ Gregorius de Grote/ Karel Martel/ Eduard de Belijder…
 • Bespreek de verhouding tussen kerk en staat in de tweede helft van de middeleeuwen.
 • Bespreek ‘huwelijk’ tijdens de 2de helft van de middeleeuwen.
 • Bespreek de ordo canonicus en de ordo monasticus in de eerste helft van de middeleeuwen.
 • Bespreek de ridderorden.
 • Bespreek de Honderdjarige Oorlog.(de verschillende stappen kunnen toelichten)
 • Bespreek Justinianus.
 • Bespreek de staatsvorming van Engeland/Frankrijk.
 • Bespreek het Arnolifini-huwelijksportret.
 • Bespreek de evolutie van landbouw in de eerste helft van de middeleeuwen.
 • Bespreek het systeem van kloosterorden.
 • Bespreek de investituurstrijd.
 • Bespreek de gregoriaanse hervormingen.
 • Bespreek de politieke ontwikkelingen in het Oost-Frankische Rijk/ Duitsland tijdens de 9de en 10de eeuw.
 • Vergelijk de politieke situaties van Frankrijk en Engeland in de late middeleeuwen.
 • Leg de politiek van Engeland en Frankrijk in de hoge middeleeuwen uit en hun onderlinge relaties. Kaart bijgevoegd. (2019)
 • Bespreek de Duitse politieke geschiedenis na 1200.
 • Bespreek het bestuur, de rechtspraak en de handel in de Merovingische periode en vergelijk deze met die in de Karolingische periode en die in het Romeinse Rijjk.
 • Vind je dat de kruistochten een grote invloed hebben gehad op de rest van de middeleeuwen of is dit een kortstondig, voorbijgaand verschijnsel? Motiveer met voorbeelden.
 • De kruistochten in de middeleeuwen werden enkel opgeroepen om het Heilig Land te bevrijden. Correct of niet?
 • Bespreek aanleiding, verloop en uitkomst van de kruistochten. Wat was de invloed van de kruistochten op de economie?
 • Bespreek de verstandhouding tussen de Hohenstauben en Zwaben.
 • Bespreek de ontwikkeling van koninkrijken in de 10de eeuw.
 • Bespreek de landbouw en handel in de hoge middeleeuwen.
 • Bespreek de kerkelijke hervormingen in de 11de en 12de eeuw.
 • De Middeleeuwen stonden bol van de gewapende, internationale conflicten. Correct of niet? Verantwoord.
 • Bespreek het pausdom in de late middeleeuwen (1200-1500).
 • Was er in de Middeleeuwen sprake van een streven naar vrede?
 • Geef drie voorbeelden van adellijke families die tegen elkaar streden om de titel van koning.
 • Bespreek de volksverhuizingen op het Iberisch schiereiland.
 • Kan je de vroege middeleeuwen bestempelen als bloederig? Juist of fout. Concretiseer.
 • Geef en bespreek de nieuwe religieuze ordes die opkomen in de 11e en 12e eeuw.
 • Bespreek de ontwikkeling van het parlement in Frankrijk en Engeland.
 • Is de paus de hoogste kerkelijke macht in de middeleeuwen?
 • In de late middeleeuwen was er sprake van een rationalisering en professionalisering van het bestuur. Geef voorbeelden.
 • Bespreek de Friese handel.
 • “Kloosters werden gedurende heel de middeleeuwen hoofdzakelijk door edellieden bevolkt.” Correct of niet?
 • Bespreek het pausdom van 1200 tot 1500.
 • Was er sprake van democratie in de middeleeuwen?
 • Vergelijk het Merovingische monnikenwezen met het Karolingische monnikenwezen.
 • Doorheen de middeleeuwen werden sommige rijken bepaald door erfopvolging, geef hiervan enkele voorbeelden.
 • Bespreek het ontstaan en de ontwikkeling van universiteiten.
 • Bespreek de volksverhuizingen in Gallië.
 • De middeleeuwen hebben de grondslagen van onze huidige maatschappij gelegd. Illustreer met voorbeelden.
 • Noord-Europa was een slagveld tijdens de Middeleeuwen. Illustreer met enkele voorbeelden
 • Wat was de rol van leken in de vroegmiddeleeuwse kerk?
 • Bespreek bestuur en rechtspraak in de Merovingische periode.
 • Grote internationale conflicten in de middeleeuwen kwamen weinig voor. Correct of niet? Beargumenteer en gebruik voorbeelden.
 • Noord-Frankrijk diende in de middeleeuwen als Europees strijdtoneel. Correct of niet? Beargumenteer en gebruik voorbeelden.
 • Ook na de grote volksverhuizingen van de 5de en 6de eeuw waren er nog invallen. Licht toe.
 • Bespreek de volksverhuizingen in Gallië.
 • De middeleeuwen hebben de grondslagen van onze huidige maatschappij gelegd. Illustreer met voorbeelden.
 • Bespreek hoe de vikingen invloed hadden op de staatsvorming van het West-Frankische rijk en de Britse eilanden.
 • Hoe kwam de middeleeuwen aan zijn naam?
 • Bespreek de culturele en religieuze politiek bij de Karolingers.
 • Bespreek de aanpak van ketterij in de middeleeuwen
 • Een veldslag kan het lot van de hele natie beslissen. Illustreer met twee voorbeelden.

begrippen toe te lichten

 • zendgraven
 • zwarte dood
 • investituursstrijd
 • Licht toe: ‘peregrinatio pro christo’.
 • Bespreek het begrip ‘emporia’.
 • Wat weet je over Cîteaux?
 • Licht toe: benedictijns monasticisme.
 • Licht toe: ‘rechtvaardige oorlog’ (bellum justum).
 • Licht toe: ketterij in de late middeleeuwen.
 • burgerlijk recht (corpus iuris civilis)
 • Bespreek het Concordaat van Worms
 • Bespreek de Karolingische kerk.
 • Licht het begrip ‘eigenkerk’ toe.
 • Licht het begrijp ‘horige’ toe.
 • Licht het begrijp ‘stamwetten’ toe.
 • Licht het begrip ‘vulgaatbijbel’ toe.
 • Licht het begrip ‘nicolaïsme’ toe.

Geef een reactie