Noot: Omdat deze examenvragen door de jaren heen zijn verzameld is het voor ons moeilijk om zicht te hebben op de grootte/het belang van elke vraag en hoe die specifiek wordt verwoord op het examen. Hou hier dus rekening mee wanneer je werkt met onderstaande voorbeelden.
Stuur jouw examenvragen in.

 • Was de Paus altijd de belangrijkste figuur in de Kerk tijdens de middeleeuwen? Verklaar en geef voorbeelden. (2019)
 • Geef de stamboom van de Merovingers/Karolingers/Franken en de belangrijkste verwezenlijkingen per persoon. (2018 Karolingers)
 • Bespreek de sociaal-economische ontwikkelingen onder de Karolingers/ Merovingers/…
 • Bespreek het begrijp ’tijd’ in de stedelijke middeleeuwen.
 • Bespreek de evolutie van het graafschap Vlaanderen doorheen de middeleeuwen.
 • Bespreek Boudewijn I en II, graaf van Vlaanderen/ Willem van Normandië / koning Arthur/ Filips de Stoute/ Alfred de Grote/ Pepijn van Landen/ Pepijn de Korte/ Eleonora van Aquitanië/ Franciscus van Assisi/ Benedictus van Nursia/ Frederik I Barbarossa/ Gregorius de Grote/ Karel Martel/ Eduard de Belijder…
 • Bespreek de verhouding tussen kerk en staat in de tweede helft van de middeleeuwen.
 • Bespreek ‘huwelijk’ tijdens de 2de helft van de middeleeuwen.
 • Bespreek de ordo canonicus en de ordo monasticus in de eerste helft van de middeleeuwen.
 • Bespreek de ridderorden.
 • Bespreek de Honderdjarige Oorlog.(de verschillende stappen kunnen toelichten)
 • Bespreek Justinianus.
 • Licht toe: ‘rechtvaardige oorlog’ (bellum justum).
 • Bespreek de staatsvorming van Engeland/Frankrijk.
 • Licht toe: benedictijns monasticisme.
 • Bespreek het Arnolifini-huwelijksportret.
 • Bespreek de evolutie van landbouw in de eerste helft van de middeleeuwen.
 • Bespreek het systeem van kloosterorden.
 • Bespreek de investituurstrijd.
 • Bespreek de gregoriaanse hervormingen.
 • Wat weet je over Cîteaux?
 • Licht toe: ketterij in de late middeleeuwen.
 • burgerlijk recht (corpus iuris civilis)
 • Bespreek de politieke ontwikkelingen in het Oost-Frankische Rijk/ Duitsland tijdens de 9de en 10de eeuw.
 • Vergelijk de politieke situaties van Frankrijk en Engeland in de late middeleeuwen.
 • Leg de politiek van Engeland en Frankrijk in de hoge middeleeuwen uit en hun onderlinge relaties. Kaart bijgevoegd. (2019)
 • Bespreek de Duitse politieke geschiedenis na 1200.
 • Bespreek het begrip ‘emporia’.(2018, 2019)
 • Bespreek het Concordaat van Worms
 • Bespreek de Karolingische kerk.
 • Licht het begrip ‘eigenkerk’ toe.
 • Licht het begrijp ‘horige’ toe.
 • Bespreek het bestuur, de rechtspraak en de handel in de Merovingische periode en vergelijk deze met die in de Karolingische periode en die in het Romeinse Rijjk.
 • (2018) Vind je dat de kruistochten een grote invloed hebben gehad op de rest van de middeleeuwen of is dit een kortstondig, voorbijgaand verschijnsel? Motiveer met voorbeelden.
 • De kruistochten in de middeleeuwen werden enkel opgeroepen om het Heilig Land te bevrijden. Correct of niet?
 • Bespreek aanleiding, verloop en uitkomst van de kruistochten. Wat was de invloed van de kruistochten op de economie?
 • Bespreek de verstandhouding tussen de Hohenstauben en Zwaben.
 • Bespreek de ontwikkeling van koninkrijken in de 10de eeuw.
 • Bespreek de landbouw en handel in de hoge middeleeuwen.
 • Bespreek de kerkelijke hervormingen in de 11de en 12de eeuw.
 • De Middeleeuwen stonden bol van de gewapende, internationale conflicten. Correct of niet? Verantwoord.
 • Bespreek het pausdom in de late middeleeuwen (1200-1500).
 • Was er in de Middeleeuwen sprake van een streven naar vrede?
 • Geef drie voorbeelden van adellijke families die tegen elkaar streden om de titel van koning.
 • Bespreek de volksverhuizingen op het Iberisch schiereiland.
 • Licht het begrip ‘nicolaïsme’ toe.
 • Kan je de vroege middeleeuwen bestempelen als bloederig? Juist of fout. Concretiseer.
 • Licht het begrip ‘vulgaatbijbel’ toe.
 • Geef en bespreek de nieuwe religieuze ordes die opkomen in de 11e en 12e eeuw.
 • Bespreek de ontwikkeling van het parlement in Frankrijk en Engeland.
 • Is de paus de hoogste kerkelijke macht in de middeleeuwen?
 • In de late middeleeuwen was er sprake van een rationalisering en professionalisering van het bestuur. Geef voorbeelden.
 • Bespreek de Friese handel.
 • “Kloosters werden gedurende heel de middeleeuwen hoofdzakelijk door edellieden bevolkt.” Correct of niet?
 • Licht het begrijp ‘stamwetten’ toe.
 • Bespreek het pausdom van 1200 tot 1500.
 • Was er sprake van democratie in de middeleeuwen?
 • Vergelijk het Merovingische monnikenwezen met het Karolingische monnikenwezen.
 • Doorheen de middeleeuwen werden sommige rijken bepaald door erfopvolging, geef hiervan enkele voorbeelden.
 • Bespreek het ontstaan en de ontwikkeling van universiteiten.
 • Bespreek de volksverhuizingen in Gallië.
 • De middeleeuwen hebben de grondslagen van onze huidige maatschappij gelegd. Illustreer met voorbeelden.
 • Noord-Europa was een slagveld tijdens de Middeleeuwen. Illustreer met enkele voorbeelden
 • Wat was de rol van leken in de vroegmiddeleeuwse kerk?
 • Licht toe: ‘peregrinatio pro christo’.
 • Bespreek bestuur en rechtspraak in de Merovingische periode.
 • Grote internationale conflicten in de middeleeuwen kwamen weinig voor. Correct of niet? Beargumenteer en gebruik voorbeelden.
 • Noord-Frankrijk diende in de middeleeuwen als Europees strijdtoneel. Correct of niet? Beargumenteer en gebruik voorbeelden.
 • Ook na de grote volksverhuizingen van de 5de en 6de eeuw waren er nog invallen. Licht toe.
 • EmporiumBespreek de volksverhuizingen in Gallië.
 • De middeleeuwen hebben de grondslagen van onze huidige maatschappij gelegd. Illustreer met voorbeelden.
 • Bespreek hoe de vikingen invloed hadden op de staatsvorming van het West-Frankische rijk en de Britse eilanden.
 • Hoe kwam de middeleeuwen aan zijn naam?
 • Licht het begrip ‘zendgraven’ toe.
 • Licht toe: ‘zwarte dood’.
 • Bespreek de culturele en religieuze politiek bij de Karolingers.
 • Bespreek de aanpak van ketterij in de middeleeuwen
 • Een veldslag kan het lot van de hele natie beslissen. Illustreer met twee voorbeelden.