Statuten

Statuten

Statuten van ‘Mecenas Kunstwetenschappen’

Blijde Inkomststraat 11

B-3000 Leuven

Gerechtelijk arrondissement: Leuven

Hoofdstuk I. Benaming, zetel, doel, duur

Art. 1. De benaming van de vereniging zonder winstoogmerk luidt ‘Mecenas Kunstwetenschappen’. In haar betrekkingen met derden mag zij gebruik maken van

de afkorting : ‘Mecenas’.

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “vzw”, met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.

Art. 2. De vereniging heeft haar zetel in Blijde Inkomststraat 11, 3000 Leuven en ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement Leuven. De Algemene Vergadering kan op elk ogenblik de zetel verplaatsen naar een andere plaats in het gerechtelijke arrondissement Leuven.

Deze beslissing moet in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd en ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van het gerechtelijk arrondissement Leuven worden neergelegd.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel:

* de studenten Kunstwetenschappen aan de KU Leuven op een correcte manier te vertegenwoordigen binnen de faculteit Letteren, StRaaL, Koraal, LOKO en de Studentenraad KU Leuven StuRa, KOCO Letteren vzw, Fak Letteren vzw en andere;

* het organiseren van recreatieve, leerrijke en culturele activiteiten;

* een cursusdienst te organiseren voor het verspreiden van studiemateriaal.

De vereniging kan alle initiatieven nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit doel, met inbegrip van winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten terugvloeien naar de vereniging.

Art. 4. De vereniging wordt opgericht te Leuven op 18 mei 2014 voor onbepaalde duur.

Hoofdstuk II. Leden

Art. 5. De stichtende leden van de vereniging zijn:

* Luyckx, Jeroen, Frederik Lintsstraat 41, 3000 Leuven

* Schutz, Jasmien, Mansteen 65, 1745 Opwijk

* Vandepitte, Eva, Izegemseaardeweg 202, 8800 Roeselare

* Van Doorslaer, Shara, Matteottistraat 15, 2845 Niel

* Weckx, Katelijn, Grasstraat 13, 3900 Overpelt

Art. 6. Alle studenten ingeschreven voor de opleiding Kunstwetenschappen aan de KU Leuven worden automatisch vertegenwoordigd door de vereniging op academisch en maatschappelijk vlak.

De vereniging bestaat uit actieve leden en toegetreden leden. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet een minimum van vier actieve leden bedragen.

Zijn actief lid van de vereniging:

* de leden van het Dagelijks Bestuur (zie art. 18);

* de leden van de Raad van Bestuur (zie art. 15).

Zijn toegetreden lid van de vereniging:

* eigenaars van een lidkaart van de vereniging

Zijn erelid van de vereniging:

* de leden van het Dagelijks Bestuur van zowel Fak Letteren vzw als KOCO Letteren vzw en StRaaL

* de voorzitters en ondervoorzitters van andere studentenverenigingen verbonden aan de faculteit Letteren van de KU Leuven;

* de docenten die verbonden zijn aan de onderzoekseenheid Kunstwetenschappen van de KU Leuven.

Zijn erelid van de vereniging voor het leven:

* de voormalige voorzitters en ondervoorzitters van de vereniging;

* de voormalige actieve leden die zich minstens drie jaar hebben ingezet voor de vereniging.

De mandaten lopen vanaf 1 september tot en met 31 augustus van het volgende kalenderjaar. De overdracht van de mandaten kan vroeger of later gebeuren bij wederzijdse goedkeuring van het huidige en toekomstige Dagelijks Bestuur.

Art. 7. Het lidgeld wordt bepaald door de Raad van Bestuur, bedraagt maximaal €25 en dient jaarlijks betaald te worden. Bij niet-betaling van het jaarlijkse lidgeld vervalt het lidmaatschap. De leden van het Dagelijks Bestuur van de vereniging zijn echter van rechtswege lid van de vereniging, zonder dat ze tot betaling van het lidgeld zijn gehouden. Ereleden zijn eveneens vrijgesteld van het jaarlijks lidgeld.

Art. 7bis. Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet schriftelijk aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht.

De uitsluiting van een lid kan slechts door de Algemene Vergadering worden uitgesproken met inachtneming van de regeling (art. 13).

Art. 7ter. Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave van of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbreng vorderen.

Hoofdstuk III. Algemene vergadering.

Art. 8. De algemene vergadering is toegankelijk voor alle actieve leden en toegetreden leden en studenten Kunstwetenschappen aan de KU Leuven. Iedereen heeft spreekrecht. Alleen actieve leden en maximaal drie ereleden voor het leven (die actief lid waren gedurende de laatste vijf jaar voor de desbetreffende algemene vergadering) hebben stemrecht. De ereleden voor het leven duiden per algemene vergadering onderling de drie stemgerechtigden aan. De stemgerechtigden op de algemene vergadering kunnen zich laten vertegenwoordigen door een andere stemgerechtigde door middel van een schriftelijke volmacht. De leden mogen drager zijn van slechts één volmacht. De actieve leden mogen hun stem enkel doorgeven aan een ander actief lid, de ereleden voor het leven mogen hun stem enkel doorgeven aan

Een ander erelid voor het leven.

Art. 9. Behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Algemene Vergadering:

* de wijziging van de statuten en het Reglement van Interne Orde (hierna RIO genoemd);

* de afzetting van de actieve leden en de benoeming van nieuwe actieve leden voor het volgende werkingsjaar;

* de afzetting van de actieve leden en de benoeming van nieuwe actieve leden in de loop van het werkingsjaar;

* de goedkeuring van de begroting en het voorlopig financieel overzicht van het werkingsjaar;

* de ontbinding van de vereniging;

* de uitsluiting van een toegetreden lid;

* de omzetting van de vereniging zonder winstoogmerk in een vennootschap met sociaal oogmerk;

* alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

Alles wat in de wet of de statuten niet is toegekend aan de Algemene Vergadering, valt onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.

Art. 10. De algemene vergadering wordt met een regelmaat van minstens een maal per semester samengeroepen door het Dagelijks Bestuur. Verder moet een algemene vergadering plaatsvinden bij aanvraag van tenminste een vijfde van de leden of minstens de helft van de Raad van Bestuur.

Alle leden worden tenminste acht dagen voor de algemene vergadering door middel van schriftelijke aankondiging verwittigd met vermelding van datum, locatie en agenda.

Het Dagelijks Bestuur stelt de agenda op. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door een lid van de Algemene Vergadering, moet op de agenda voorkomen. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen niet worden behandeld, tenzij de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid beslist om ze wel te behandelen. De agenda moet aan het begin van de algemene vergadering worden goedgekeurd.

Art. 11. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging of, bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter. Wanneer beiden afwezig

zijn, duidt de Algemene Vergadering met gewone meerderheid de persoon aan die de vergadering voorzit. De Algemene Vergadering duidt de stemmentellers aan.

Art. 12. De Algemene Vergadering is geldig samengesteld indien tenminste de helft van de stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de helft van de stemgerechtigden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, zal een tweede algemene vergadering plaatsvinden binnen drie weken. Hiervoor wordt een nieuwe schriftelijke aankondiging gedaan. Hierop vervalt de aanwezigheidsvereiste.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde actieve leden en ereleden voor het leven, behalve in de gevallen waarin de statuten dit anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt er opnieuw gestemd. Hierbij zijn de onthoudingsstemmen ongeldig. Indien dit uitkomt op een ex aequo, geeft de stem van de voorzitter van de AV de doorslag.

Art. 13. Over een statutenwijziging kan de Algemene Vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de stemgerechtigden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Voor een vrijwillige ontbinding is een twee derde aanwezigheid of vertegenwoordiging op de algemene vergadering en een meerderheid van vier vijfde van de stemmen vereist.

De uitsluiting van een lid kan slechts door de Algemene Vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Het uitgesloten lid kan vragen om een herziening van zijn uitsluiting op een volgende algemene vergadering. Hiervoor is een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezigen of de vertegenwoordigde leden vereist.

Art. 14. Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris van de algemene vergadering en bijgehouden worden op de zetel van de vereniging.

Elk lid heeft het recht om inzage van de notulen te vragen aan de secretaris van de algemene vergadering.

Hoofdstuk IV: Raad van Bestuur

Art. 15. De vereniging wordt bestuurd door de Raad van Bestuur die minstens bestaat uit vier personen. De voorzitter en de ondervoorzitter worden verkozen door de studenten Kunstwetenschappen aan de KU Leuven voor de periode van een

werkingsjaar volgens de geldende kiesprocedure zoals beschreven in het RIO. De andere actieve leden van Mecenas worden goedgekeurd op de algemene vergadering.

Voor het ontslag van een lid van de Raad van Bestuur gelden dezelfde vereisten als bij uitsluiting van een lid van de vereniging, art.13, vierde lid.

Art. 16. De Raad van Bestuur vergadert, na oproeping door de voorzitter of ondervoorzitter, zo dikwijls als het belang van de vzw het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van minstens een derde van de leden van de Raad van Bestuur.

De raad van bestuur kan slechts plaatsvinden en besluiten kunnen slechts genomen worden wanneer ten minste een eenvoudige meerderheid van de actieve leden aanwezig is op de vergadering. Alle beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigden.

Art. 17. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt die bijgehouden worden op de zetel van de vereniging.

Elk lid heeft het recht om inzage van de notulen te vragen aan de secretaris van de vergadering.

Hoofdstuk V. Dagelijks Bestuur

Art. 18 De dagelijkse werking van de vereniging wordt verzorgd door het Dagelijks Bestuur. De bevoegdheid van het Dagelijks Bestuur geldt voor één werkingsjaar.

Een lid van het Dagelijks Bestuur is lid van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering.

Voor het ontslag van een lid van het Dagelijks Bestuur gelden dezelfde vereisten als bij uitsluiting van een lid van de vereniging, art.13, vierde lid.

Art. 19. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:

* de voorzitter van de vereniging;

* de ondervoorzitter van de vereniging;

* de financieel verantwoordelijke van de vereniging;

* de onderwijs verantwoordelijke van de vereniging.

Indien twee functies van de laatstgenoemde worden opgenomen door één persoon, is de secretaris de eerste in lijn om als vierde persoon in het Dagelijks Bestuur te worden aangeduid. Indien een functie door twee personen wordt vervuld, dan wordt er één vertegenwoordiger van de twee aangeduid.

Hoofdstuk VI. – Rekeningen en begrotingen

Art. 20. De rekeningen van de feitelijke vereniging ‘Mecenas’ worden overgenomen door ‘Mecenas Kunstwetenschappen vzw’ vanaf 18 mei 2014.

Art. 21. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 september tot 31 augustus. Ten laatste binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar legt RvB de jaarrekening van het voorbije boekjaar ter goedkeuring voor aan de AV. De begroting voor het nieuwe boekjaar wordt door de nieuwe RvB ter goedkeuring voorgelegd aan de AV. De jaarrekening wordt, ondertekend door de voorzitter en penningmeester van de algemene vergadering en door de voorzitter en penningmeester van het Dagelijks Bestuur, neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel van het gerechtelijk arrondissement Leuven.

Hoofdstuk VII. – Ontbinding en vereffening

Art. 22. In geval van vrijwillige ontbinding, benoemt de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid en vereffeningsvoorwaarden.

Art. 23. In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardig doel, die wordt gekozen door de Algemene Vergadering met twee derde van de uitgebrachte stemmen.

Hoofdstuk VIII. RIO en diversen

Art. 24. Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar het Reglement van Interne Orde van de vereniging.

Art. 25. Op de zetel van de vereniging wordt door de Raad van Bestuur een register bijgehouden van actieve leden, toegetreden leden, ereleden en ereleden voor het leven. Dit register vermeldt de naam en contactgegevens van deze leden.

Bovendien moeten alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van deze leden in dat register worden ingeschreven binnen acht dagen nadat het lid in kwestie van de beslissing in kennis is gesteld.

Alle actieve leden en ereleden voor het leven kunnen op de zetel van de vereniging het register van deze leden raadplegen.

Art. 26. Op de zetel van de vereniging wordt door de Raad van Bestuur een register van uitgesloten leden bijgehouden. Dit register vermeldt de naam en contactgegevens van deze leden en is te raadplegen door de actieve leden.

Slotbepaling

Art. 27. Deze tekst van de statuten vervangt alle voorgaande en treedt in werking op 18 mei 2014.

Geef een reactie